sejrupvilladsen.dk

FORSIDE  
·  BIBLIOGRAFI   ·  FOREDRAG  ·  NOTATER  ·  CURRICULUMLiturgiske notater af Holger Villadsen

Denne side indeholder en selektiv liste over liturgiske notater, som især er udarbejdet i forbindelse med min funktion som liturgisk sekretær for biskopperne i perioden 1988-1993. Siden blev oprettet i marts 2009. Notaterne anføres i omvendt kronologisk rækkefølge. Listen indeholder link til notaterne, der er konverteret til pdf-filer og efter behov forsynet med korte indledninger.

Efter 2015 er der tilføjet liturgiske notater, som er udarbejdet i andre sammenhænge. Nogle er udarbejdet i forbindelse med bogen om »Baggers Alterbog 1688«, som udkom i 2022. På nuværende tidspunkt arbejder jeg især med en bog om »Perikoper og kirkeår i Danmark på reformationstiden«.

2024, maj: Kirkeår og perikoper i Chr. Pedersens danske postil fra 1515 – sammenholdt med Hans Tausens postil 1539 og Peder Palladius' alterbog 1556. LN-39.pdf.

2024, april: Cederfeld de Simonsens forslag fra 1888 til udvidet nadverliturgi. Der er markante lighedspunkter – men også forskelle – med forslaget til nadverliturgi fra Dansk Kirkesang i 1943. LN-38.pdf    

2024, marts: Kalenderfaste gudstjenestedage før reformationen. Missale Slesvicense 1486 og Missale Lundense 1514, samt romersk tradition fra 600-tallet. LN-37.pdf

2024, februar: Nadverritualet på reformationstiden. Kirkeordinansen 1539 og Alterbogen 1556. Sammenlignende opstilling i to spalter. LN-36.pdf  

2024, januar: Søndags-perikoper på reformationstiden. En oversigtstabel med Missale Slesvicense 1486, Missale Lundense 1514 og Palladius' alterbog 1556: LN-35.pdf.

2023, oktober: Det kirkelige Råds gudstjenesteforslag fra 1886. Ifølge forslaget skulle højmessen udvides med en udførligere indledning og med Apostolikum, men forslaget blev ikke autoriseret og taget i brug: LN-34.pdf.

2023, august: Bispebrev fra 1936 om højmesseordningen og trosbekendelsen. En anmærkning giver mulighed for at bruge trosbekendelsen fra prædikestolen eller fra alteret efter evangeliets oplæsning: LN-33.pdf.

2023, juli: To danske dåbsritualer fra reformationstiden. Peders Palladius' oversættelse af Luthers 'Enchiridion' fra 1538 og Frans Vormordsens messehåndbog fra 1539. LN-31.pdf.

2023, februar: Fredagshøjmesse anno 1699. Forsøg på rekonstruktion af en fredagshøjmesse med nadver på en ordinær ugentlig bededag omkring år 1699. LN-27.pdf.

2023, februar: Om Store Bededag, fjerde fredag efter påske – og andre bededage. LN-26.pdf.

2022, november: Synoptisk oversigt over kirkeår og perikoper i Hans Tausens postil 1539, Peder Palladius' alterbog 1556 og Baggers alterbog 1688. LN-25.pdf  

2022, juli: Synoptisk oversigt over ritualet for brudevielse i alterbogen 1666, Kirkeritualet 1685 og Baggers alterbog 1688. LN-24.pdf.  

2022, juli. Synoptisk oversigt over nadverritualet i alterbogen 1666, Kirkeritualet 1685 og Baggers alterbog 1688. LN-23.pdf.  

2022, juni: Synoptisk oversigt over dåbsritualet i alterbogen 1666, Kirkeritualet 1685 og Baggers alterbog 1688. LN-22.pdf.  

2021, december: Første udkast fra 1880 til en ny række prædiketekster. Udarbejdet af tre præstekonventsformænd, J. Paludan-Müller, C. Rothe og Johannes Clausen, samt professor Peder Madsen. Efterfølgende notat indeholder forordet, samt en skematisk oversigt over perikopeforslaget. LN-21.pdf.

2020, februar: Kgl. resolutioner og bekendtgørelser om danske liturgiske forhold i perioden fra ca. 1680 til 1901. Ufuldstændigt og foreløbigt arbejdspapir. LN-19.pdf.  

2019, december: Synoptisk oversigt over kirkeår og evangelieperikoper i Würzburger-håndskriftet, som afspejler praksis i Rom i 600-tallet, og Missale Lundense fra 1514. LN-32.pdf  

2019, oktober: Kirkeår og perikoper i evangelielisten fra Würzburg. Håndskriftet afspejler liturgisk praksis i Rom i midten af 600-tallet. Oversigt i et skema, hvori til sammenligning også indgår kirkeår og evangelieperikoper i Peder Palladius' alterbog fra 1556. LN-18.pdf.  

2016, november: Danske dåbsritualer efter reformationen. Tekstsamling med seks dåbsritualer: Palladius' alterbog 1556, Baggers alterbog 1688, Forordnet Alter-Bog 1783, 1895-ritualet, 1912-ritualet og 1992-ritualet. LN-15.pdf  

2016, oktober: Fem højmesserekonstruktioner. Skitser fra fem århundreder udarbejdet i forbindelse med  gudstjenester, der er planlagt i anledning af reformationsjubilæet i 2017. LN-14.pdf.

2016, juli: Evangelielæsningerne i Den Danske Alterbog 1992. En oversigt over, hvor evangelielæsningerne først forekommer i danske alterbøger eller officielle alterbogsforslag. LN-13.pdf  

2015, november: De gammeltestamentlige læsninger i Den Danske Alterbog 1992. En  oversigt over, hvor de gammeltestamentlige læsninger først forekommer i danske alterbøger eller officielle alterbogsforslag. LN-12.pdf  

2014, februar: Forslag til lægmandsgudstjeneste = søndagsgudstjeneste ledet af lægmand = messefaldsgudstjeneste. Privat forslag udarbejdet i forbindelse med arbejdet i arbejdsgruppen »Kirken på Landet«. LN-11.pdf

2011, december: Oversigt over papirarkivalierne fra mit arbejde som liturgisk sekretær for biskopperne i perioden fra 1988 til 1994. Arkivalierne befinder sig nu på Rigsarkivet. LN-28.pdf.

2011, 23. marts: Responsum om vielse i det fri (uden for kirkens rum). Sendt til biskopperne efter anmodning. LN-10.pdf

1999, 4. august: Notat vedr. ritual for dåb af voksne. Sendt til biskopperne efter anmodning. LN-03.pdf.

1994, juni: Skitse til Musiktillæg III indeholdende højmesseordning med noder til menighedsledene. Skitsen er ikke blevet omsat til virkelighed (endnu?). LN-05.pdf.

1993, 12. februar: Forsøg på kortfattet beskrivelse af beslutningsprocessen i Den Danske Folkekirke i sager vedr. liturgi. Udarbejdet i tilknytning til første nordiske kontaktkonference vedr. gudstjeneste og liturgi, Oslo januar 1993. LN-04.pdf.

1992, maj: Biskoppernes endelige indstilling af ny alterbog. Indstillingen indeholder også højmesseordningen med nadverliturgi. Indstillingen blev autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 og blev udgivet i trykt form i november 1992. I den trykte form er bibelteksten indarbejdet, mens der i indstillingen kun er anført perikopevalget med kapitaltal og vers. LN-17.pdf.  

1992, april: Sammenlignende opstilling af Fadervor, Indstiftelsesordene og Den aronitiske velsignelse. Teksterne er opstillet i to spalter. I venstre spalte anføres tekstformen ifølge bibeloversættelserne og i højre spalte den tilsvarende form ifølge liturgiske bøger. LN-01.pdf.

1991, juni: Biskoppernes forord til »Oplæg til Gudstjenesteordning, juni 1991«. Oplægget blev trykt som bog på XVI+416 sider og distribueret gennem bispekontorerne og forlaget (Materialecentralen). LN-16.pdf.  

1990, december: Gudstjenesteoplæg, færdigredigeret af biskopperne i november 1990 og sendt til lukket høring i de første måneder af 1991. Efterfølgende omfatter kun ritualbogens første del med højmesse og andre gudstjenester. LN-08.pdf.

1990, april: Kirkeårets kollekter og bibelske læsninger. Internt arbejdspapir til bispemøde i april 1990. Papiret indeholder bemærkninger om, hvordan de enkelte bibellæsninger forholder sig til andre 'alterbøger', både danske og udenlandske. LN-20.pdf.

1990, april: Materialesamling med kirkebønner. Samlingen blev udarbejdet som oplæg til drøftelse i et biskoppeligt underudvalg vedrørende gudstjenestens bønner. Det var under overvejelse, at det planlagte alterbogstillæg skulle indeholde supplerende eksempler på kirkebønner. LN-06.pdf.

1990, april: Eksempler på højmesse. Et arbejdspapir med udvalgte eksempler på forskellige kombinationsmuligheder af normalordning og alternativer . LN-09.pdf.

1990, 9. marts: Notat vedr. bibelallusioner i højmesseordningen. Følgende led behandles: Den apostolske velsignelse, Helligsangen 1, Helligsangen 2, Benedictus, Fadervor, Indstiftelsesordene, Den aronitiske velsignelse og Gloria. LN-02.pdf.

1989, november: Foreløbigt notat vedrørende brug af gammeltestamentlige vekselsalmer i gudstjenesten. Der er kun tale om en løs skitse. Emnet blev senere taget op i musikudvalget, der stod for publikationen af to musiktillæg i 1994. LN-07.pdf.

1989, maj: Veit Dietrich-kollekterne. Tekstsamling med fem forskellige versioner af kollekterne: Alterbog 1923, Gudstjenestekollekterne 1953, Prøvealterbogen 1958, Glenthøj 1987 og Seidelin 1988. LN-29.pdf  

1989, januar: Missale-kollekter. Tekstsamling med fire forskellige versioner af kollekterne til første halvår: Gudstjenestekollekterne 1953, Prøvealterbogen 1958, Glenthøj 1987 og Seidelin 1988. LN-30.pdf  


Tilbage til startside.